tse

Отель KONAK

„Konak“ - Popova Shapka Macedonia
+ 389 70 32 98 98 
+ 389 78 32 98 98