tse

Отель Park

1732 street no. 4 1000 Skopje, Republic of Macedonia
+389 2 551 5151
parkhotel@parkhotel.mk
https://parkhotel.mk/