tse

Отель TREFF

126 Shirok Sokak, Bitola, Macedonia
+389 76 355 702
reception@hoteltreff.mk